Polityka prywatności Intelix sp.  z o.o.

Intelix przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku
z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Intelix.

Polityka obowiązuje wszystkich klientów i użytkowników usług, aplikacji i innych produktów dostarczonych przez Intelix, a także wszystkie osoby odwiedzające nasze strony internetowe i korzystające z naszych formularzy internetowych.

Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Twoich danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

Nasze produkty i usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych firm. Firmy i te mogą mieć własną politykę prywatności,
z którą należy się zapoznać.

Wszelkie sformułowania pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Słowniczku, który znajduje się w sekcji IV niniejszej Polityki.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z naszymi ogólnymi warunkami umowy, a także z zasadami , które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.

I. Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.

W tej sekcji Polityki znajdziesz informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez Intelix. 

1. Dostarczanie produktów i świadczenie usług.

Świadczenie usług i dostarczanie produktów przez Intelix obejmuje następujące działania po stronie Intelix: zarządzanie infrastrukturą techniczną, zapewnienie wsparcia technicznego, czynności administracyjne związane z zawarciem i realizacją umowy abonenckiej,
w tym obsługi Abonentów, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności, w tym dokonywanie oceny Twojej wiarygodności płatniczej, kontrolę jakości usług, oferowania Ci produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), prowadzenie konkursów i promocji związanych
z promocją usług i produktów Intelix.

Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów?

Do jakich informacji mamy dostęp?

Twoja korespondencja oraz oglądane przez Ciebie treści są objęte tajemnicą telekomunikacyjną. Bez Twojej zgody nie uzyskujemy dostępu do treści rozmów telefonicznych lub wiadomości e-mail. Wyjątek stanowi sytuacja gdy dzwonisz do nas, wówczas rozmowa może być nagrywana.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo:

Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Na podstawie obowiązujących przepisówdotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane następującympodmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego ObszaruEkonomicznego:

W takich przypadkach wymagamy odpodmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

2. Do tworzenia Twojego profilu klienta

Twój profil klienta tworzymy w celu poprawy jakości świadczenia usług, jak najlepszego dopasowania obsługi oraz ofert marketingowych do Twoich indywidualnych potrzeb. Umożliwia nam to sprawne zdiagnozowanie ewentualnych przyczyn usterek
i awarii oraz oferowanie Ci produktów i usług dostosowanych do Twoich potrzeb, czyli profilowanie.

W jaki sposób tworzymy Twój profil klienta?

Analizujemy Informacje o Twoim koncie abonenckim pod kątem usług, z których korzystasz oraz wszelkie opinie zwrotne otrzymane od Ciebie. Dzięki temu mamy okazję dowiedzieć się, w jaki sposób możemy poprawić Twoją satysfakcję z naszych usług. Podczas odwiedzania naszych stron internetowych możemy wykorzystywać pliki cookie oraz zbliżone technologie gromadzenia danych
o aktywnościach użytkowników. Jeśli nie życzysz sobie, abyśmy tworzyli Twój profil klienta w celu marketingu bezpośredniego możesz zgłosić nam swój sprzeciw. Wtedy nie będziemy mogli poinformować Cię o nowej ofercie lepiej dopasowanej do tego, w jaki sposób korzystasz z naszych usług i produktów. W każdym czasie możesz również zdecydować, czy chcesz otrzymywać od nas komunikację marketingową, wyrażając lub cofając swoją zgodę. Szczegółowe informacje jak wnieść sprzeciw i zarządzać zgodami, znajdziesz
w sekcji

II Masz kontrolę nad swoimi danymi.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Nie udostępniamy i nie sprzedajemyTwoich danych żadnym podmiotom trzecim.

Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:

Prawnie uzasadnione interesy Intelix.

3. Dla celów analitycznych

Łączymy Twoje dane z informacjami oinnych użytkownikach na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którymmożemy optymalizować nasze usługi. Takie informacje pozwalają nam na przykładna lepsze dopasowanie oferowanych usług do potrzeb użytkowników, podejmowaniedecyzji dotyczących rozwoju naszej oferty oraz stałe usprawnianie procesówobsługowych.

Jakie dane wykorzystujemy do sporządzania raportów zbiorczych?

Dane o Twoim koncie, Dane pochodzące z naszych stron internetowych, Dane pochodzące z naszych aplikacji i usług oraz Dane
z aplikacji Klienta/Użytkownika, które zostały zsynchronizowane z naszymi aplikacjami, Dane pozyskane w procesie sprzedaży i obsługi serwisowej, Dane pochodzące z nagrań rozmów telefonicznych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dla celów statystycznych Twoje dane przetwarzamy przez okres świadczenia usług lub w okresie wynikającym z przepisów prawa.

Do jakich danych mamy dostęp?

Przetwarzany Twoje dane, które pozyskaliśmy w ramach świadczenia usług, dostarczenia produktów. Więcej o rodzajach zbieranych możesz przeczytać w Słowniczku w części IV.

Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:

Prawnie uzasadnione interesy Intelix.

4. W celu realizacji naszych obowiązków ustawowych.

Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuratorowi. Dane te mogą zostać udostępnione bez Twojej wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

II Masz kontrolę nad swoimi danymi.

Zgodnie z przepisami ustawy o Ochrony Danych Osobowych przysługuje Ci:

prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

możesz wyrazić albo cofnąć za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej lub Twoje Konto;

prawo do wniesienia:

prawo dostępu do Twoich danych,
w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Intelix nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;

prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden
z poniższych przypadków):

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniejdyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej
lub elektronicznej.

Intelix w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem.
W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacjiTwojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne,w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Intelix może zażądaćuzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań wzwiązku z żądaniem.

III. Przydatne dane kontaktowe

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Intelix Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-832), przy
ul. Witosa 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049480, NIP 634-24-38-961, kapitał zakładowy
w wysokości 370 000 zł, Możesz skierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych na adres e-mail: info@intelix.pl lub na adres pocztowy podany powyżej.

Jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Słowniczek

Klient/użytkownik:

Firma/osoba fizyczna będąca stroną umowy o świadczenieusług/korzystania z produktów Intelix.

Dane kontaktowe:

informacje podawane przez Ciebie np. przy zawarciu umowy, rejestracji programu, wypełnianiu formularza internetowego, np. Twoje imię i nazwisko, nazwa, NIP, adres korespondencyjny, adres miejsca świadczenia usług/dostarczenia towarów, numer telefonu, adres
e-mail.

Informacje o Twoim koncie:

informacje gromadzone i przetwarzane w trakcie trwania umowy abonenckiej, obejmujące w szczególności: numer certyfikatu, sposób płatności, numer rachunku bankowego, numer karty kredytowej, informacje o świadczonych usługach, produkty i usługi zakupione za pośrednictwem któregokolwiek z naszych kanałów sprzedażowych, a także szczegóły transakcji, informacje o Twojej wiarygodności płatniczej (uzyskane w biurze informacji gospodarczej); do kategorii tej należą również dane dotyczące Obsługi Klienta: zgłoszenia
o udzielenie wsparcia technicznego i dane wymagane do rozwiązania problemów będących ich przedmiotem; godzina i czas trwania rozmowy - zgłoszenia telefonicznego oraz zastosowane rozwiązanie; możemy również nagrywać Twoje połączenia telefoniczne
z biurem obsługi oraz rejestrować zapisy rozmów w ramach chatu lub wiadomości email.

Dane pochodzące z naszych aplikacji i usług:

dane o numerach telefonicznych użytkowników wywoływanego i wywołującego, login i hasło (jeśli zostanie udostępnione), stanowisko służbowe, imiona i nazwiska, zdjęcie Użytkownika, daty urodzin, adres domowy, stanowiska służbowe, rodzaj i czas połączenia, data
i godzina połączenia lub nieudanego połączenia, dane lokalizacyjne urządzenia inicjującego oraz do którego wykonywane jest połączenie, dane techniczne o urządzeniach (numery MSISDN, numery IMSI, numery IMEI), daty i godziny logowania, ilość wykonanych połączeń, dane o ilości wysyłanych i pobieranych danych, dane transmisyjne niezbędne do świadczenia usługi, w tym adres IP/MAC, data i czas korzystania z adresu IP, informacje o pakiecie internetowym, numer wykorzystanego portu sieciowego, model i numer fabryczny urządzeń wykorzystywanych przy świadczeniu usług, inne dane podane przez Klienta/Użytkownika w Active Directory Klienta. Do części z tych danych będziemy mieć dostęp tylko pod warunkiem podania ich przez Klienta/Użytkownika.

Dane pozyskane w procesie sprzedaży:

przechowujemy informacje związane z zakupem danego produktu lub usługi.

Polityka:

niniejsza polityka prywatności.

Intelix:

Intelix Sp. z o.o., 40-832 Katowice, ul. Witosa 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049480, NIP 634-24-38-961, kapitał zakładowy w wysokości 370 000 zł.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych:

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

V. Aktualizacje naszej Polityki

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki.

Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej.